ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.spczarnoborsko.biuletyninformacji.pl)

2020-03-14

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spczarnoborsko.biuletyninformacji.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-20 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-14 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Żuk, pspczarnoborsko@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 543 60 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku funkcjonuje w trzech budynkach: Czarnoborsko 8, Czarnoborsko 10 i Pobiel 75. W każdym z tych budynków są dwa wejścia/wyjścia. Budynek nr 8 w Czarnoborsku posiada wejście główne i klatkę schodową oznaczoną wejściem do Punktu Przedszkolnego MUCHOMOREK. Drugie wyjście jest oznaczone jako wyjście ewakuacyjne na plac zabaw. W budynku brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nr 10 w Czarnoborsku również jest wejście główne i wyjście ewakuacyjne . Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. W budynku brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Są dostępne miejsca parkingowe. Istnieje Wirtualna Gazetka Szkolna zawierająca podstawowe informacje o funkcjonowaniu budynku. Budynek w Pobielu nr 75 posiada dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – podjazd od strony wejścia głównego. W żadnym z trzech budynków nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma wind i nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.spczarnoborsko.biuletyninformacji.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-03-14
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 1424

  1. 2021-02-25 (11:34:47)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.spczarnoborsko.biuletyninformacji.pl)
    Redaktor: Administrator systemu
  2. 2021-02-25 (11:34:58)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.spczarnoborsko.biuletyninformacji.pl)
    Redaktor: Administrator systemu
Link do ePUAP

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

Czarnoborsko 10
56-210 Wąsosz
tel. (65)543-60-77, kom. 692 032 926

Link do platformy epuapPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODOInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip